Tablo 3: İşletme Bölümü Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE ADI

PROJE YÖNETİCİSİ

BAŞL. TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

2008

BAP 08.102.001: Çevik Tedarik Zincirinin Etkin Yönetimi İçin Bir Değerlendirme Yaklaşımı

Prof. Dr. M. Şakir ERSOY

2008

2010

BAP 08.102.002: Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı

Prof. Dr. İdil KAYA

2008

2009

BAP 08.102.003: Para ve Bankaya İlişkin Sosyal Temsiller:Kriz Öncesi, Kriz Dönemi ve Kriz sonrası

Prof. Dr. Jale MİNİBAŞ POUSSARD

2008

2009

BAP 08.102.004: Türk Bankacılık Sektörünün Stratejik Yenilenmesi: Satınalma ve Yabancı Ortakllıklar

Doç. Dr. Aylin ATAAY

2008

2009

BAP 08.102.005: Şirketlerde Yabancı Yatırımcının Özellikleri ve Sonuçları

Prof. Dr. Sibel YAMAK

2008

2010

BAP 08.102.006: Yabancı Banka Girişinin Bankacılık Sisteminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi: 2000 Sonrası Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Çalışma

Prof. Dr. Ömür SÜER


BAKLACI

2008

2009

BAP 08.102.007: Sürdürülebilir Kentsel Ulaştırma İçin Alternatiflerin Çok Ölçütlü Seçimi

Prof. Dr. M. Şakir ERSOY

2008

2009

2009

BAP 09.102.001: Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir İnceleme

Prof. Dr. Jale MİNİBAŞ POUSSARD

2009

2012

BAP 09.102.002: İstanbul Şehiriçi Ulaşım Sisteminin Çevreye Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri

Y.Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL

2009

2010

BAP 09.102.003: Stratejik Ortaklıkların Analizi

Prof. Dr. M. Şakir ERSOY

2009

2010

BAP 09.102.004: Döviz Kurları,Faiz Oranları ve Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mehmet BOLAK

2009

2010

BAP 09.102.005: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda Zamana Dayalı Anomalilerin İncelenmesi

Prof. Dr. Mehmet BOLAK

2009

2010

BAP 09.102.006: Avrupa' da Tepe Yönetim Araştırmalarının Durum

uProf. Dr. Sibel YAMAK

2009

2011

BAP 09.102.007: Türk İş Dünyasında Seçkinler

Prof. Dr. Sibel YAMAK

2009

2011

BAP 09.102.008: Türkiye' deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Y.Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL

2009

2011

BAP 09.102.009: Türk Bankacılık Sektöründe Çok Kanallı Perakendecilik Uygulamaları: İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Tüketici Algılamaları

Y.Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2009

2010

2010

BAP 10.102.001: Profesyonel Yöneticiler

Prof. Dr. Sibel YAMAK

2010

2012

BAP 10.102.002: Reklamcılıkta Web 2.0 Kullanımı

Y. Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2010

2012

BAP 10.102.003: Adil Bir Dünya İnancı ve Kadın - Erkek Eşitliği Algısı: Banka Sektörüne Yönelik Bir İnceleme

Prof. Dr. Jale MİNİBAŞ POUSSARD

2010

2013

BAP 10.102.004: Enerji ve Çevre İlişkisi

Y.Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL

2010

2013

BAP 10.102.005: Halka Arzların Özellikleri

Prof. Dr. Sibel YAMAK

2011

2013

2011

BAP 11.102.001: Perakende Formatları ve Tüketici Tutumları

Y.Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2011

2013

BAP 11.102.002: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kararları, KOBİ Yöneticileri İçin İkilem?

Ar. Gör. Dr. Caner DİNÇER

2010

2011

BAP 11.102.003: Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Benlik Değeri ve Kişisel Yeterlilik Faktörlerinin Aracı Rolü

Prof. Dr. Jale MİNİBAŞ POUSSARD

2011

2013

BAP 11.102.004: Uluslararası Hisse Senedi Yatırımlarının Belirleyenleri: Bilgi ve Kültür

Prof. Dr. Mehmet BOLAK

2011

2012

BAP 11.102.006: Gelişmekte Olan Ülke Şirketlerinin Sınırötesi Faaliyetlerinin Kapsamı ve Önemi: Türkiye Deneyimi

Doç. Dr. Aylin ATAAY

2011

2013

BAP 11.102.007: Türkiye'de Markalama Stratejileri

Y.Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2011

2013

BAP 11.102.008: Türkiye’de Zorunlu TFRS (UFRS) Uygulamasının Etkileri ve Analizi

Doç. Dr. Volkan DEMİR

2011

2014

BAP 11.102.009: Tepe Yönetim Araştırmaları

Prof. Dr. Sibel YAMAK

2011

2014

BAP 11.102.010: Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri

Y.Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL

2011

        2013

2012

BAP 12.102.001: Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği

Y.Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL

2011

2012

BAP 12.102.002: Yabancı Yatırımlar ve Finansal Bilgi

Prof. Dr. Ömür SÜER

2012

2013

BAP 12.102.004: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi ve Algı: Medya ve Riskler

Ar. Gör. Dr. Caner DİNÇER

2012

        2014

BAP 12.102.005: Farklı Yönetici Grupları Üzerine İncelemeler

Prof. Dr. Sibel YAMAK

2012

2015

BAP 12.102.006: Türkiye'de Yöneticilik Kariyeri: Nereden geliyorlar, Ne Sıklıkta Değişiyorlar ve Halefleri Kimler?

Doç. Dr. Aylin ATAAY

2012

2014

2013

BAP 13.102.001: Ürün Geri Kazanımının Karlılık Analizi

Y.Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL

2013

2014

BAP 13.102.003: Marka Aşkı Süreci: Öncülleri ve Muhtemel Çıktıları

Y.Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2013

        2014

2014

BAP 14.102.001: Tepe Yönetici Ücretleri: Türkiye Deneyimleri

Doç. Dr. N. Aylin ATAAY SAYBAŞILI

2014

2017

2015

BAP 15.102.001: Türkiye'de Mevcut Muhasebe Uygulamaları, TFRS'ye Geçiş ve Avrupa Birliği Muhasebe Yönergesinin Getirdikleri

Doç. Dr. Volkan DEMİR

2015

2017

BAP 15.102.002: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üzerine İncelemeler

Prof. Dr. Sibel YAMAK

2015

2017

BAP 15.102.003: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Bireysel Yatırımcıların Yerellik Eğilimleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Prof. Dr. Ömür SÜER


BAKLACI

2015

2018

BAP 15.102.004: Türkiye'de Yeşil Pazarlama Stratejileri ve Tüketici Tepkileri

Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2015

2017

BAP 15.102.005: Finansal Olmayan Raporlamanın Finans Çevrelerince Algısı

Doç. Dr. Banu DİNCER

2015

2017

2016

BAP 16.102.001: Gelişmekte Olan Ülkelerde, İşletmeden İşletmeye (B2B) Pazarlarda Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye Örneği

Y.Doç. Dr. Caner DİNCER

2015

2016

BAP 16.102.002: Kurumsal Raporlama, Denetim ve Güvence Hizmetleri

Prof. Dr. İdil KAYA

2016

2019

BAP 16.102.003: İklim Değişikliği ve Geleceği

Y.Doç. Dr. Aslı Gül ÖNCEL

2016

2019

BAP 16.102.004: Teknoloji Kullanımının KOBİ Finansal Performansına Etkileri

Doç. Dr. Banu DİNCER

2016

2018

BAP 16.102.005: Sosyal Medya Çağında Kullanıcı Güdümlü İçerik; Marka ve Kullanıcılar Üzerine Etkileri

Y.Doç. Dr. (Doç. Dr.) Caner DİNCER

2016

2017

2017

BAP 17.102.001: Gelişmekte Olan Ülkelerde Marka Yönetimi: Marka-Tüketici İlişkisi

Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2017

2018

BAP 17.102.002: Muhasebe Kalitesinin; Değer İlişkisi, Ülke Uygulamaları, Muhasebe Standartları ve Muhasebe Eğitimi ile İlişkisi

Doç. Dr. Volkan DEMİR

2017

2019

BAP 17.102.003: Etik Karar, Dolandırıcılık, Yolsuzluk, Vergiden Kaçınma ve Muhasebe Mesleğinin Rolü

Doç. Dr. Banu DİNCER

2017

2018

BAP 17.102.004: KOBİ’ler Açısından İş İlişkisi Yönetimi, Anahtar Faktörleri Anlamak

Doç. Dr. Banu DİNCER

2017

2018

2018

BAP 18.102.001: İkili Sözel Gösterim Temelli Bulanık Sistemlerin Sürdürülebilir Sistemlerde Uygulamaları

Prof. Dr. M. Yaman ÖZTEK

2018

2019

BAP 18.102.002: Tüketici Zihniyetleri ve Markalama Stratejileri

Doç. Dr. Ulun AKTURAN

2018

2019

BAP 18.102.003: Finansal Raporlama, Muhasebe ve Denetim

Prof. Dr. İdil KAYA

2018

2021

BAP 18.102.004: Şirketlerin Uluslararasılaşma Süreçleri ve Uluslararası Şirket Birleşme ve Satın Almalarının Rolü: Türkiye Deneyimi

Doç. Dr. N. Aylin ATAAY SAYBAŞILI

2018

2021

BAP 18.102.005: Yeni Medya Çağında Müşteri Deneyiminin Müşteri Sadakatine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Caner DİNCER

2018

2019

BAP 18.102.006: Sosyal Medyada Marka Sadakati

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Caner DİNCER

2018

2019

BAP 18.102.007: Takım Dinamikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kıyaslama Veritabanının Oluşturulması

Prof. Dr. Türker BAŞ

2018

2019