Tablo 4: İşletme Bölümü
Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
2003

 • MÜJDE DARAGENLİ, 2003,    La Construction de I'indice des fonds communs de placement et I'evaluation de performance des fonds communs de placement de type-a (A tipi yatırım fonlarının performansının endeks oluşturulması yöntemiyle değerlendirilmesi) , Yüksek Lisans Tezi,  Y. Doç. Dr. Ömür Süer.   

2004

 • BAHAR KÜRKÇÜ, 2004, Une etude de cas sur la creation d'une marque dans l'industrie de mode et de vetement Turque: Mavi Jeans (Türk moda ve giyim endüstrisinde markalaşma üzerine bir uygulama: Mavi Jeans),     Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu
 • GÜNER PETEK, 2004, L'externalisation et la gestion des ressources humaines strategique: Les facteurs affectant le succes des processus d'externalisation des pratiques des ressources humaines, (Dış kaynak kullanımı ve stratejik insan kaynakları departmanlarının değişen rolleri), Yüksek Lisans Tezi,     Y. Doç. Dr. Aylin Ataay

2005

 • MEHMET KAAN İYİBOZKURT, 2005, Les critiques portees sur la politique du fond monetaire international, (IMF politikalarına getirilen eleştiriler),    Yüksek Lisans    Tezi, Prof. Dr. Ziya Sacit Önen.

2006

 • YEŞİM BÜKER, 2006, The attributes of CEO succession in Turkish banking sector, (Türk bankacılık sektöründe üst düzey yönetici değişikliklerinin özellikleri, Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Sibel Yamak.
 • NİGAR ÇAĞLA MUTLUCAN,    2006,    Les effets de la planification collaborative sur la performance de la chaîne de valeur, (Kolaboratif planlamanın tedarik zinciri performansı üzerindeki etkileri),    Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Yaman Öztek
 • OĞUZHAN BAHADIR    , 2006, Le plan comptable dans les entreprises pétrolières et une proposition pour la Société Anonyme des Pétroles de la Turquie
 • (Petrol işletmelerinde hesap planı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı için bir öneri),    Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. İdil Kaya.

2007

 • SERDAR RAŞİT ALEMDAR,    2007,    Evaluation des technologies futures pour les operateurs mobiles de telecom avec les methodes analytiques, (Mobil telekom operatörleri için olası teknolojilerin analitik yöntemlerle değerlendirilmesi), Doç. Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Gülçin Büyüközkan

2008

 • SELİM MORLEVİ, 2008, La qualité de service du commerce mobile, (Mobil ticarette hizmet kalitesi), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Orhan Feyzioğlu.

2010

 • EZO EVRİM HARSA,    2010,    Reverse logistics: Theory and practices ? with focus on remanufacturing applications, (Tersine lojistik: Kuram ve uygulamalar - özellikle yeniden üretim uygulamaları), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy.

2011

 • ANIL GÖKER, 2011, Müşteri tarafından algılanan marka değeri ve bankacılık sektöründe bir pilot araştırma, (The brand equity perception from clients and a sample search in Turkish banking sector),    Yüksek Lisans Tezi,     Y. Doç. Dr. Ulun Akturan
 • NERGİS ÖZER    , 2011,    Yeni ürün geliştirme ve bankacılık sektöründe bir örnek uygulama, (New product development and a sample of research in the banking sector), Yüksek Lisans Tezi,     Y. Doç. Dr. Ulun Akturan.
 • LINA KEDDAM, 2011,  Opportunités de développement d'un partenariat Algéro-Turque dans le secteur du Textile, (Tekstil sektöründe Cezayir ile Türkiye ortak girişim geliştirme çalışmaları), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Yaman Öztek.    
 • ÇAĞDAŞ TURAN, 2011, Elementer branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinde iç denetim süreci ve bir öneri, (The process of internal audit in non-life insurance companies and a proposal),    Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu

2012

 • SELVER SEDA ADA, 2012,    Politik seçimlerle referandumların hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi: İMKB örneği, (The effect of political elections and referendums on stock returns: The case of the ISE), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ömür Süer.   
 • MELİS KABAŞ, 2012,    İşe alım sürecinin etkinliğinin performans değerlendirme sistemi ile ölçülmesi (Appréciation de l'efficacité du processus de recrutement a l'aide du système d'évaluation du rendement),    Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Aylin Ataay.
 • ÖZLEM ÖZÇELİK, 2012,Tüketiciler açısından marka değerinin önemi ve bir araştırma, (The importance of brand equity according to consumers),    Yüksek Lisans    Tezi,  Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu.
 • YASEMİN ÜNLÜ, 2012, Denetim kalitesini artıran bir faktör olarak sektörel uzmanlaşmanın önemine ilişkin denetçi algısının ölçülmesi, (Industrial specialization as a factor enhancing audit quality and auditor perceptions about this factor), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. İdil Kaya.

2013


 • TUTKU SEÇKİN ÇELİK, 2013, Psikolojik taciz; öğretim elemanlarına yönelik bir araştırma, (Mobbing; a research on academicians    ), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Jale Minibaş Poussard.
 • SEZİN CANAY ACAR, 2013,    Müşteri odaklılığın satış performansına etkisi ve bir araştırma, (Impact of customer orientation on sales performance and a research), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Volkan Demir.   
 • BUKET GÜLER, 2013, E-müşterilerin hedonik 'hazcı' tüketim davranışlarını belirleyen faktörler ve bir araştırma, (Factors that determine e-customers' hedonic consumption behaviors and a survey),    Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Serdar Pirtini.
 • NERGİS TAMER, 2013, Sürdürülebilir tüketim açısından giysi satın alma-elden çıkarma davranışında güdüsel satın alma ve materyalist eğilim ilişkisi üzerine bir araştırma, (From the point of sustainable consumption, a research on impulsive buying and materialist tendency relation with apparel purchase-disposal behaviour), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Serdar Pirtini.
 • MÜJDE DERYA KARAKAYA    , 2013, Üniversite öğrencilerinin mobil reklamlara yönelik tutumları ve bir araştırma, (The attitudes of university students towards mobile advertising and a research), Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Özgür Çengel.
 • SULTAN MERVE KALSIN, 2013, Aile şirketlerinde yönetim kurullarının profesyonelleşmesi: Bir inceleme, (Professionnalisation des conseils d'administration chez les entreprises familiales: Une etüde), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Aylin Ataay.
 • SİNEM ÇOMARLI, 2013, Online customer experience management on vertical markets in Turkey, (Türkiye'de dikey pazarlarda online müşteri deneyimi yönetimi), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Caner Dinçer.    
 • NEVİN CENAL, 2013, Müşteri ilişkileri açısından çapraz satış performansı ölçümü ve bir araştırma, (Measurement of cross selling performance from customer relationship perspective), Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Volkan Demir.

2014

 • SÜLEYMAN ŞEN, 2014, Yabancı sermayenin Türk bankacılık sektörüne etkileri üzerine bir araştırma, (A research: The effect of foreign capital on Turkish banking sector), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ömür Süer Baklacı.   
 • AMİNATA MAYAKI YACOUBA, 2014, Analyse des risques bancaires et leurs systèmes de gestion : Cas d'une des principales banques au Niger (Banka risklerinin analizi ve yönetimi: Nijer'in büyük bankalarından biri üzerine vak'a çalışması), Yüksek Lisans Tezi,  Doç. Dr. Sevgi İneci.    
 • GÖZDE İNANERİ, 2014, Türkiye'de ar-ge faaliyetlerine yönelik kamu desteğinin artımsal etkilerinin incelenmesi, (L'étude des effets d'addi̇ti̇onnali̇té de la subventi̇on publi̇que pour les acti̇vi̇tés de R&D en Turquie), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Saadet İyidoğan.   
 • AYŞE GÖKÇE GÜNER    , 2014,    Tüketici kültürü çerçevesinde yaşam tarzının önemi ve marka tercihi: Bir araştırma, (Through the consumer culture context, the importance of lifestyle and brand preferences: A research), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Özgür Çengel.
 • GÖZDE TAŞDEMİR, 2014, Yeşil pazarlamada ambalaj kararının önemi ve içme suyu sektöründe bir araştırma, (Importance of packaging decision in green marketing and a survey from potable water), Yüksek Lisans Tezi,  Prof. Dr. Yaman Öztek.
 • NİLAY ERGÜN, 2014, Tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile yeşil markaya yönelik algılamaları arasındaki ilişki: Bir pilot araştırma, (Relationship between consumers' socio-demographic characteristics and their perceptions of green brand: A pilot study), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ulun Akturan.
 • NEVZAT DEMİRAL, 2014,    TMS 21 kur değişiminin etkileri standardı ve finansal tablolar ilişkisi, (TMS 21 the effects of changes in foreign exchange rates standard and financial statements relationship),    Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu.
 • ELİF CEMEK, 2014, Siyasi kurumsal sosyal sorumluluk: Türkiye örneği, (Political corporate social responsibility: Turkish case), Yüksek Lisans Tezi,  Prof. Dr. Sibel Yamak.
 • DUYGU TUNÇAY, 2014, Doğrudan pazarlamanın satın alma kararına etkisi ve bir araştırma, (Effect of direct marketing on purchasing decision and a research), Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Yaman Öztek.
 • AHMET ÜZMEZ, 2014, Türkiye'de iş adamı dernekleri ve siyasi faaliyetleri: MÜSİAD örneği, (Businessman association's political activities in Turkey: case of MÜSİAD), Yüksek Lisans Tezi,  Prof. Dr. Sibel Yamak.    
 • MEHMET ZAHİD ECEVİT, 2014, Düşük fiyat garantisi politikasının satın alma sonrası fiyat araştırmasına etkisi: Fiyat uzmanlığı ve alışverişten hoşlanmanın düzenleyici rolü, (The effect of low price guarantee on post-purchase search intention: Moderator role of price mavenism and shopping enjoyment),Yüksek Lisans    Tezi, Doç. Dr. Ulun Akturan.
 • ÖZGE KÖLEMEN, 2014, Çevreci ürünlerin rekabet gücüne etkisi ve akaryakıt sektöründe bir araştırma, (Effects of environmentalist products on competitiveness and a research at fuel sector),    Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Yaman Öztek.
 • SİMGE GİZEM UKUŞ, 2014, Veri madenciliğinin satış tahminleri açısından önemi ve bir araştırma, (The importance of data mining in terms of sales forecasting and a research), Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Fahri Negüs.    
 • ELİF TÜRK, 2014, Sürdürülebilirlik açısından soğuk zincir oluşturmanın önemi ve bir araştırma, (L'importance de la chaîne du froid sur la durabilité et une étude sectorielle), Yüksek Lisans Tezi,  Prof. Dr. Yaman Öztek.
 • TÜLAY EKŞİ ŞİMŞİR, 2014, İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin tipolojisi ve bir araştırma, (Typology of consumers shopping online and a research    ), Doktora Tezi,     Prof. Dr. Yaman Öztek.
 • REŞAT BAKO, 2014, Türk şirketlerinin gelişmekte olan ülkelere giriş şekilleri: Rusya örneği, (Turkish firms' market entry modes to developing countries: The Russian case), Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Sibel Yamak.
 • MUHAMMET ALİ AYTAÇ, 2014, Tedarik zincirlerinde bilgi işleme sürecinde kamçı etkisinin önemi ve bir araştırma, (The importance of bullwhip effect in information processing in supply chain), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Yaman Öztek.    
 • ÖZGÜR CEYLAN, 2014, Teknolojik öğrenme ve organizasyonel öğrenmede tamamlayıcılık: Bir firma incelemesi, (Complementarity of technological learning and organisational learning: A company investigation), Yüksek Lisans    Tezi, Prof. Dr. Saadet İyidoğan.
 • İLYAS ÇELİK, 2014, Türkiye'de ihracat yapan KOBİ'lerin ortaklık ve sermaye yapılarının ihracat performansına etkisi, (The effect of ownership and capital structure on export performance of Turkish exporting SME's),    Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Volkan Demir.

2015

 • OSMAN ERK, 2015, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında dış ticaret ilişkisinin incelenmesi -Çekim modeli yaklaşımı, (An investigation on trade relations between Turkey and Gulf countries - Gravity model approach),    Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Burak Gürbüz. 
 • HÜSEYİN BALLI, 2015, Bireysel otomobil müşterilerinin sadakatine etki eden faktörler ve otomotiv pazarında bireysel müşteri sadakati üzerine bir araştırma, (The factors that effect individual automobile customer loyalty and a research about individual automobile customer loyalty in Turkey), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Caner Dinçer.
 • ÖZGE HABİBOĞLU, 2015, İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri açısından marka ekosisteminin önemi ve bir araştırma, (Brand ecosystem as a sustainable competitive advantage for enterprises and a research), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Yaman Öztek.    
 • MAHMUT İNANÇ TOPÇU, 2015, Tüketicilerin çevreci satın alma davranışlarını belirleyen faktörlerin saptanması, (The determination of the main factors affecting the environmentalist buying behaviors of consumers), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ulun Akturan.
 • BAYRAM ARSLANOĞLU, 2015, Marka konumlandırma stratejilerinin marka bilinirliğine etkisi: Bir araştırma, (The effects of brand positioning strategies on brand awareness: A research), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Yaman Öztek.    
 • NAZLI KARA, 2015, Marka yönetiminin tüketici karar alma tarzlarıyla ilişkisi: Bir araştırma, Yüksek Lisans, Y. Doç. Dr. Fahri. Negüs.
 • ŞİRİN GİZEM KÖSE, 2015, Pazarlama 3.0 açısından kurumsal sosyal sorumluluk algısının müşteri tatmini ve müşteri sadakatiyle ilişkisi üzerine bir araştırma, (From the point of marketing 3.0, the relationship between perception of corporate social responsibility, customer satisfaction and customer loyalty), Yüksek Lisans Tezi,    Prof. Dr. Serdar Pirtini.
 • MERVAN AKSU, 2015, Şirket büyüklüğü, kâr payı dağıtımı ve beta katsayısının hisse senedi getirisine etkisi: İMKB sınai endeksinde bir uygulama, (The effect of company size, beta coefficient and dividend policy on stock returns: An application in ISE industrial index), Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Volkan Demir.
 • ECE GÜR, 2015, Tek Düzen Hesap Planı'nın Avrupa Birliği'nin 2013/34 sayılı yönergesine göre değiştirilmesi önerisi, (Revision proposal of uniform chart of accounts within the scope of 2013/34 EU directive), Yüksek Lisans Tezi,  Doç. Dr. Volkan Demir.
 • GÖZDE ŞATIR, 2015, Sigorta sektöründe altı sigma destekli bilgi teknolojileri uygulamalarının etkinliği, (L'efficacité des applications des technologies d'information supporté par le six sigma dans le secteur d'assurance), Yüksek Lisans    Tezi,  Prof. Dr. Saadet İyidoğan.

2016

 • MURAT YALVAÇ, 2016, Türkiye finansal raporlama standartları kapsamında türev finansal araçların raporlanması ve türev finansal araçların bankaların aktif-pasif yönetimi ve risk yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Türk bankacılık sektörü uygulamaları, (Reporting of financial derivatives within Turkish financial reporting standards and analysis of financial derivatives' effects on asset liability and risk management practices of banks: Turkish banking sector practices),    Yüksek Lisans Tezi,     Doç. Dr. Volkan Demir.
 • DESTAN HALİT AKBULUT, 2016, Kiralama işlemlerinin finansal raporlanması ve muhasebeleştirilmesi: Borsa İstanbul şirketlerinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. İdil Kaya.
 • ALAZ ÖZÇELİK, 2016    , Saf ve karma rekabet stratejilerinin kurum performansı üzerindeki etkisi: Türkiye imalat sektöründe bir araştırma, (The effects of pure and hybrid competitive strategies on firm performance: A research on Turkish manufacturing sector), Yüksek Lisans Tezi,  Prof. Dr. Sibel Yamak.    
 • DUYGU SÖNMEZ, 2016, Stratejik performans ölçümü ve kurumsal karne yönteminin bankacılık sektörüne uygulanması, (Strategic performance measurement and an application of the balanced scorecard methodology to the banking sector), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Volkan Demir.    
 • SEYFETTİN ANMAÇ, 2016, Sosyal medyada marka topluluklarının önemi ve bir araştırma, (The importance of brand communities in social media and a research), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Yaman Öztek.    

2017

 • HÜSNÜ YAĞMUR KARABULUT, 2017, Proposition of a new sustainability performance evaluation model and its application on energy projects, (Yeni bir sürdürülebilirlik performans değerlendirme model önerimi ve enerji projelerine uygulanması), Doktora Tezi,  Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Fayzioğlu.    
 • AHMET VOLKAN YÜCESOY, 2017, Adaletsizlik algısının içerik paylaşımı üzerindeki etkileri, (Effects of perceived injustice on content sharing),     Yüksek Lisans    Tezi, Doç. Dr. Caner Dinçer.
 • MEHTAP KOÇER, 2017, Maliyet bilgilerinin kontrol amaçlı kullanım teknikleri ve bir öneri, (Usage of cost information for control and a recommendation), Yüksek Lisans    Tezi,  Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu.
 • TUĞBA BARAN, 2017, AHP ve 0-1 hedef programlama ile depo konumlarının belirlenmesi ve bir uygulama, (Warehouse location selection using AHP and 0-1 goal programming),    Yüksek Lisans Tezi,  Y. Doç. Dr. Fahri Negüs.
 • DİLARA YİĞİT, 2017, Müşteri ilişkileri yönetimi, veri madenciliğinin müşteri ilişkileri yönetiminde kullanımı ve bir uygulama, (Customer relationship management, usage of data mining in customer relationship management and an application),    Yüksek Lisans Tezi,     Prof. Dr. Yaman Öztek.
 • AYLİN ECEM GÜRŞEN, 2017, Retro pazarlama etkinliklerinin tüketicilerin marka-moda algısı açısından incelenmesi ve bir araştırma, (Une etude sur les activités de rétro marketing en termes de la perception de la marque et de mode des consommateurs et une recherche), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Yaman Öztek.    
 • ERDİ TOSUN, 2017, Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve tüketici temelli marka değeri ilişkisi üzerine bir araştırma, (A research on corporate social responsibility activities and customer based brand equity relation),    Yüksek Lisans    Tezi, Doç. Dr. Ulun Akturan.
 • MELİK ERTUĞRUL, 2017, Muhasebe verilerinin değer ilişkisinin farklı sermaye yapılarına göre zaman içindeki değişimi: MİST ülkeleri analizi, (Change in the value relevance of accounting information for different capital structures over time: MİST countries    ), Doktora Tezi, Doç. Dr. Volkan Demir.

2018

 • CANDAN BİLDİK, 2018, Perakende sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri bölümlendirme üzerine bir çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ulun Akturan.
 • AYŞE KAYACI, 2018, Türkiye'deki işletme gruplarının uluslararasılaşma düzeyini belirleyen unsurlar: Görgül bir araştırma, (The determinants of internationalization level of turkish business groups: An emprical study), Doktora Tezi, Doç. Dr. Aylin Ataay.
 • BURAK KARA, 2018, Tüketicilerin marka genişlemesini değerlendirmesine etki eden faktörlerin saptanması ve bir araştırma, (Determination of the factors affecting consumers' evaluation of brand extension and a research), Yüksek Lisans    Tezi, Doç. Dr. Ulun Akturan.
 • MERVE ÇIKRIKÇIOĞLU, 2018, Markalarda insanbiçimselleştirme stratejileri ve tüketici tutumuna etkileri: Bir reklam mesajı uygulaması, (Anthropomorphism strategies in brands and effects on consumer attitudes: Application of an advertising message), Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ulun Akturan.